Pravidlá ochrany osobných údajov

Kto sme

Hotel Galanta s.r.o.
Orechová 2626/1
924 01 Galanta
IČO: 36 614 009
IČ DPH: Sk2022205768
DIČ: 2022205768

Hotel Galanta s.r.o., IČO: 36 614 009 sa zaväzuje chrániť vaše súkromie.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme.

Používaním týchto stránok a / alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Definícia

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov.
Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

 Zásady ochrany údajov

Sľubujeme dodržiavanie týchto zásad ochrany údajov:

 •     Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody.
 •     Pred spracovaním osobných údajov vždy sú nám prvoradé vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 •     Spracovanie je obmedzené na objednávanie našich služieb v Hoteli Galanta. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 •     Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 •     Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 •     Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 •     Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.
   

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Subjekt údajov má  nasledujúce práva:

 •     Právo na informácie – znamená, že musíte vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sú spracovávané.
 •     Právo na prístup – znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od vás. To zahŕňa aj právo požiadať o kópiu zhromaždených osobných
      údajov a získať ich kópiu.   
 •     Právo na opravu – znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 •     Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich záznamov.
 •     Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že v prípade určitých podmienok máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
 •     Právo namietať proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 •     Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania;
      toto nepodlieha rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky
      týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.
 •     Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako prenosom z jedného zariadenia na iné.
 •     Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť podľa práv na prístup, poskytneme vám dôvod. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti,
      kontaktujte nás.
 •     Právo na pomoc orgánu dohľadu – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 •     Právo na zrušenie súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.
   

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré ste nám poskytli
Je to vaša e-mailová adresa, meno, adresa, telefón, typ izby,  atď. – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli službu alebo aby sme s vami zvýšili svoje skúsenosti so zákazníkmi. Ukladáme informácie, ktoré nám poskytnete, aby ste mohli komentovať alebo vykonať iné aktivity na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú vaše meno a e-mailovú adresu, adresu, telefón, vašu požiadavku.

Informácie zhromaždené automaticky o vás
Patria sem informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad informácie o vami prezeraných stránkach, vaša adresa IP atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vašich rezervácií do budúcnosti. Keď využívate naše služby alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Informácie od našich partnerov
Z našich dôveryhodných partnerov zhromažďujeme informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov.

Verejne dostupné informácie
Mohli by sme získať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

 

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

poskytovanie služieb. Na zvýšenie spokojnosti zákazníkov; na splnenie záväzkov podľa zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov a  s vaším súhlasom.

Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

vašu identifikáciu
poskytovanie služieb
komunikáciu s cieľom zlepšenia ponúkaných služieb

Na základe vášho súhlasu spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

aby sme vám poslali osobné ponuky ubytovania;
spravovanie a analyzovanie našej databázy zákazníkov  s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť služieb  ;
vedenia dotazníkov týkajúcich sa spokojnosti klientov;

S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

posielať vám newsletter a ponuky kampane ;

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a  využili vaše osobné údaje pre možnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využívame údaje mimo rámca týchto pravidiel iba vtedy, ak je to anonymné. Vaše fakturačné informácie a ďalšie informácie zhromaždené o vás uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Vaše osobné údaje sme mohli spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečíme, aby:

prepojenie medzi účtami, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné na ďalšie spracovanie;
ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy a bolo by vhodné zabezpečiť spracovanie.

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

 Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sú v niektorých prípadoch poskytované našim dôveryhodným partnerom, aby sme mohli buď poskytnúť vašu službu k vám alebo posilniť vaše skúsenosti so zákazníkmi.

Spolupracujeme iba so spracovateľskými partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď nás to z právneho hľadiska zaväzuje. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám, ak ste s tým súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

 

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol na komunikáciu a prenos dát .  Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Aj keď sa snažíme čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že informujeme príslušné orgány o narušení údajov. Takisto vás budeme informovať, ak by boli ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

 

Kontaktné informácie

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami uskutočňovanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Pre prípadne otázky, sťažnosti alebo žiadosti súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov sme vám k dispozícii na adrese hotelgalanta@hotelgalanta.sk.
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, nech už je to otázka, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či hocičo iné, sa na nás môžete obracať na adrese hotelgalanta@hotelgalanta.sk.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.
Posledná zmena bola vykonaná 31.10.2018.